Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Нотариален калкулатор пресмятане нотариални такси

За улеснение на клиентите си Нотариус Тонка Славова предоставя следния калкулатор за изчисляване на пропорционални нотариални такси. Нотариалният калкулатор пресмята и данък добавена стойност, ако нотариусът е регистриран по ДДС. В калкулацията са заложени местните данъци и такси на следните общини: Нови Пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево. Нотариалният калкулатор отчита наличието или не на роднинска връзка между страните при извършване на дареня. Нотариалният калкулато пресмята и такса за агенцията по вписванията.

Каклулатор на нотариални такси Нотариус община Нови ПазарКалкулатор нотариални такси Нови ПазарДанък добавена стойност 20%:0 лв.
Калкулиране на местни данъци и такси
Местни данъци и такси за община :0лв.
Общо:0лв.


В повечето от случаите към нотариалните актове се налага да се правят допълнителни заверки (преписи, декларации и други). Тези заверки, преписи и/или декларации се таксуват отделно и не са заложени в Калкулаторът за нотариални такси.

Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.