Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Често задавани въпроси към Нотариус 690

Нотариус в град Нови Пазар Тонка Славова с регистрационен номер 690 е готова да отговори на въпросите зададени през контактната форма и/или изпратени по електронната поща.В тази страница отговаряме на най-често срещаните въпроси свързани с необходимостта от нотариус и неговите нотариални действия.Калкулатор нотариални такси Нови ПазарДанък добавена стойност 20%:0 лв.
Калкулиране на местни данъци и такси
Местни данъци и такси за община :0лв.
Общо:0лв.


Отговор на нотариуса: Какво е материален интерес
1

Материален интерес представлява обявената продажна цена, а ако обявената продажна цена е по-ниска от данъчната оценка за Материален интерес се взима данъчната оценка.

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги
Отговор на нотариуса: Какви документи са ми необходими при продажба на имот
2

Отговор на нотариуса: Какви документи са ми необходими при продажба на имот? При продажба на имот продавачът трябва да притежава и/или да си набави следните документи:
1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост).
2. Документ за самоличност.
3. Скица на имота, издадена от Общината, на територия на която се намира имотът или от Агенция по геодезия, картография и кадастър, ако населеното място и землището са в Кадастъра.
4. Данъчна оценка на имота.
5. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план, удостоверение за въвеждане в експлоатация (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт).
6. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало).
7. Пълномощно (изисква се ако продавачът или купувачът е упълномощил друго лице).
8.Други документи според особеностите на имота, напр. препис – извлечение от акт за смърт, удостоверение за раждане, удостоверение за брак или развод и т.н.

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,документи,продажба,имот
Отговор на нотариуса: Какви документи са ми необходими при покупка на имот?
3

При покупка на имот са неогходими следните документи:
1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост).
2. Документ за самоличност.
3. Скица на имота, издадена от Общината, на територия на която се намира имотът или от Агенция по геодезия, картография и кадастър, ако населеното място и землището са в Кадастъра.
4. Данъчна оценка на имота.
5. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план, удостоверение за въвеждане в експлоатация (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт).
6. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало).
7. Пълномощно (изисква се ако продавачът или купувачът е упълномощил друго лице).
8.Други документи според особеностите на имота, напр. препис – извлечение от акт за смърт, удостоверение за раждане, удостоверение за брак или развод и т.н.

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,документи,покупка,имот
Отговор на нотариуса: Какво е удостоверение за тежести с десетгодишен срок?
4

Отоговор: В удостоверението, което се издава за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма. Удостоверението за определено време съдържа само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени през определен период от време, показан от лицето, по молба на което се издава удостоверението. Когато в заявлението лицето е посочило, че желае справка за десет години назад, тогава се издава удостоверение за тежести с десетгодишен срок.

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,удостоверение,тежест,десетгодишен,срок
Отговор на нотариуса: Кои документи подлежат на вписване
5

Кои документи подлежат на вписване?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,документи,вписване
Отговор на нотариуса: Какво е нотариална заверка на подпис
6

Какво е нотариална заверка на подпис?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,нотариална заверка,подпис
Отговор на нотариуса: Как да направя генерално пълномощно
7

Как да направя генерално пълномощно?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,генерално пълномощно
Отговор на нотариуса: Имат ли срок пълномощните
8

Имат ли срок пълномощните?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,генерално пълномощно,срок,пълномощни
Отговор на нотариуса: Как да оттегля пълномощно
9

Как да оттегля пълномощно?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,нотариални услуги,генерално пълномощно,срок,пълномощни,оттегляне пълномощно
Отговор на нотариуса: Какво трябва да знаете, когато се явявате пред нотариус
10

Какво трябва да знаете, когато се явявате пред нотариус?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,явяване
Отговор на нотариуса: Как да се снабдя с удостоверение за наличие или липса на тежести за имот
11

Как да се снабдя с удостоверение за наличие или липса на тежести за имот?

2016-05-05

нотариус,материален интерес,нотариални такси,удостоверение,наличие тежест,липса тежести,имот

Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.