Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Нотариални такси събирани от нотариус

Нотариални такси на нотариус в град Нови Пазар Тонка Славова с регистрационен номер 690. Район на действие град Нови Пазар и общини: Нови Пазар, Каолиново, Каспичан и община Никола Козлево.

Обикновени нотариални такси Нотариални такси събирани от нотариус

За издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверевяване по името на едно лице се събира нотариална такса в размер на 10 лв.

За издаване на удостоверение  за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лицеКалкулатор нотариални такси Нови ПазарДанък добавена стойност 20%:0 лв.
Калкулиране на местни данъци и такси
Местни данъци и такси за община :0лв.
Общо:0лв.


1. Обикновена нотариална такса за Поправка на нотариални Актове
2. Обикновена нотариална такса за Отмянана завещания
3. Обикновена нотариална такса за Констативни протоколи
4. Обикновена нотариална такса за Саморъчни завещания
5. Обикновена нотариална такса за Извършване на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи
6. Обикновена нотариална такса за Извършване на констативни нотариални актове за собственост на гори
7. Обикновена нотариална такса за Извършване на констативни нотариални актове за земи oт горският фонд
8. Обикновена нотариална такса за Поправка нотариален акт за земеделски земи
9. Обикновена нотариална такса за Поправка нотариален акт за собственост на гори
10. Обикновена нотариална такса за Поправка нотариален акт на земи от горският фонд
11. Обикновена нотариална такса за Доброволна делба на земеделски земи
12. Обикновена нотариална такса за Доброволна делба на гори
13. Обикновена нотариална такса за Доброволна делба на земи от горският фонд
14. Обикновена нотариална такса за Констативни протоколи по Търговския закон
15. Обикновена нотариална такса за Обявяване на саморъчни завещания
16. Обикновена нотариална такса за Връщане на предадени за съхранение документи
17. Обикновена нотариална такса за Връщане на предадени за съхранение книжа
18. Обикновена нотариална такса за Обявяване на саморъчно завещание не съхранено при нотариуса
19. Обикновена нотариална такса за Нотариална покана
20. Обикновена нотариална такса за Връчване на други съобщения и книжа
21. Обикновена нотариална такса за Удостоверяване съдържанието на частни документи
22. Обикновена нотариална такса за Удостоверяване на датата и подписите на частни документи
23. Обикновена нотариална такса за Удостоверяване на датата и подписите при преупълномощаване
24. Обикновена нотариална такса за Удостоверяване на датата и подписите учредяване промяна или прекратяване на права върху имот
25. Обикновена нотариална такса за Удостоверяване на датата и подписите учредяване промяна или прекратяване на права върху имот при преупълномощаване
26. Обикновена нотариална такса за Удостоверяване верността на преписи
27. Обикновена нотариална такса за Даване на устна справка справки по нотариални книги и регистри
28. Обикновена нотариална такса за Даване на справки по нотариални книги и регистри с Удостоверение

Пропорционални нотариални такси Нотариални такси събирани от нотариус

Точка 8. За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверен материален интерес Нотариална такса
до 100лв. 30лв.
от 101лв. до 1 000лв. 30лв.+ 1,5% за превишението над 100лв.
от 1 001лв. до 10 000лв. 43,50лв.+ 1,3% за превишението над 1000лв.
от 10 001лв. до 50 000лв. 160,50лв.+ 0.8% за превишението над 10 000лв.
от 50 001лв. до 100 000лв. 480,50лв.+ 0.5% за превишението над 50 000лв.
от 100 001лв. до 500 000лв. 730,50 лв. + 0.2% за превишението над 100 000лв.
над 500 000лв. 1530,50лв.+0,1% за превишението над 500 000лв, но не повече от 6000лв.

Според удостоверявания материален интерес

9. -за ДОГОВОРИ и ЕДНОСТРАННИ ИЗЯВЛЕНИЯ с материален интерес и ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ
-за извършване на НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ,
-издаване на ПРЕПИС ОТ САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ,
-за изпълнение на завещание,
-за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕСТ,
-за ПРИЕМАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС,
-за УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО на частни документи с определен материален интерес
50% от таксата по т.8, но не по- малко от 30лв.
10. За удостоверяване на ДАТАТА И ПОДПИСИТЕ на ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС, неподлежащ на вписване 30% от таксата по т.8
11. За извършване на ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА и ДОГОВОРИ ЗА МПС таксата по т.8
12. Такса за заверка подписите и датата на едностранни изявления с материален интерес, (например МОЛБA ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКA, ЗАПИС НА ЗАПОВЕД) 15% от таксата по т. 8, но не по- малко от 25 лв.
13. За управление на имуществото върху брутния месечен доход 20% за всеки месец, но не по- малко от 50 лв.
Notarius Novi Pazar tarifi i komisionni Printirane na tarifite na notarius Novi Pazar Tonka Slavova

Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.