Notariusi Novi PazarНотариус с район на действие град Нови ПазарНотариус номер 690
Тонка M. Славова
град Нови Пазар
НОТАРИУСУСЛУГИНОВИНИТАКСИРАЙОНИЗАПИТВАНИЯКОНТАКТИЛИНКОВЕНОТАРИАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Нотариус град Нови Пазар услуги

Тарифи и услуги определени от тарифата за нотариалните такси може да изтеглите от тук: Notarius Novi Pazar tarifi i komisionni I uslugi

Тарифи и услуги определени от тарифата за нотариалните такси може да принтирате от тук: Printirane na tarifite i uslugite na notarius Novi Pazar Tonka Slavova

Нотариални услуги предлагани от нотариус Тонка Славова с регистрационен номер 690

Нотариални услуги според изразходваното време

Нотариални услуги според изразходваното време на нотариуса:
1. За устен правен съвет или консултация от нотариуса 8 лв/ч.
2. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните от нотариуса 15лв/ч.
3. За справки, набавяне на документи, книжа и други от нотариуса 5лв/ч.
Забележка. Таксите за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

Допълнителни начисления върху нотариалните такси

Допълнителните начисления върху нотариалните услуги могат да се получат, котато нотариалната заверка се извършва извън нотариалната кантора и/или в неработно време.
Върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително в зависимуст от конкретната ситуация, както следва:
1. Извън нотариалната кантора в работно време 25%
2. В нотариалната кантора в неработно време 25%
3. Извън нотариалната кантора в неработно време 50%
4. Извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена 50 %
5. Извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена 100%Калкулатор нотариални такси Нови ПазарДанък добавена стойност 20%:0 лв.
Калкулиране на местни данъци и такси
Местни данъци и такси за община :0лв.
Общо:0лв.


Значение на думата нотариус и функциите му в обществото

Нотариусът е лице съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия и е вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариални и други предвидени от закона действия, като районът му на действие съвпада с района на съответния районен съд. Нотариусът няма право да действа в полза и защита на едно лице и в ущърб на друго, затова ролята на нотариуса е да бъде независим и безпристрастен защитник на всички страни в едно нотариално производство. В задълженията му е да съблюдава интересите на всички участници в едно нотариално производство и именно поради тази причина е невъзможно да защитава клиент в съда. На нотариуса се заплаща възнаграждение, което се нарича нотариална такса, като тази такса за нотариалната услугата се заплаща от клиента. В Република България нотариалните такси са регламентирани от държавата със закон в ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Адрес на нотариалната кантора: община Нови Пазар град Нови Пазар

Нотариалната кантора се намира на следния адрес: гр. Нови пазар,ул. "Цар Освободител",№ 18, срещу входа на съдебната палата.